คำถามพบบ่อย

ถาม : ตรวจสภาพรถ ใช้อะไรบ้าง

ตอบ : ให้นำรถที่่จะตรวจสภาพพร้อมเอกสารเล่มใบคู่มือรถ หรือสำเนารายการจดทะเบียนรถหน้าปัจจุบัน  

 

ถาม : รถประเภทไหนที่ต้องนำเข้าสถานตรวจสภาพรถเอกชน

ตอบ : 1.รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ที่มีอายุการใช้งานครบกำหนดตรวจสภาพ  

          2.รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี

 

ถาม : รถอายุครบกี่ปี จึงต้องตรวจสภาพ 

ตอบ : 1.รถจักรยานยนต์ มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี จากวันที่จดทะเบียน 

          2.รถยนต์ มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี จากวันที่จดทะเบียน     

 

ถาม : ทำไมต้องตรวจสภาพรถ

ตอบ :1.นโยบายกรมขนส่ง มีจุดประสงค์เพือตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยของรถให้กับผู้ใช้รถ

         2.เจ้าของหรือผู้ใช้รถ สามารถแจ้งชำระภาษีรถ ได้เมื่อรถผ่านการรับรองตรวจสภาพเรียบร้อยแล้ว

 

Visitors: 28,404